Saturday, February 16, 2013

Ashik vs Banik, US Natl G/60, Round 1

US National G/60, Santa Clara Hyatt
Round#1 Date: 10/01/2011
White: Ashik Uzzaman (1821)
Black: Siddath G Banik (1901)
Result: 0-1
Post a Comment